Bīstamo kravu pārvadājumi

Prasības, noteikumi un klasifikācija

Pārvadājot dažāda veida kravas, var gadīties, ka nepieciešams pārvest arī kravas paaugstinātu bīstamības risku. Bīstamo kravu pārvadājumus jeb ADR regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.674 jeb Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi. Tie nosaka kārtību, kādā veic bīstamo kravu starptautiskos un iekšzemes pārvadājumus ar autotransportu.

Par bīstamajām kravām tiek dēvētas tādas kravas, kurām piemītošās īpašības pārvadāšanas noteikumu neievērošanas vai negadījuma dēļ var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī īpašumam un apkārtējai videi. Šādas kravas klasificē Apvienoto Nāciju Organizācija, kas nosaka bīstamības kritērijus. Bīstamas ir tādas kravas kā sprāgstošas vielas un izstrādājumi, gāzes, viegli uzliesmojoši šķidrumi, viegli uzliesmojošas cietas vielas, pašuzliesmojošas vielas, vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes, oksidējošas vielas, organiskie peroksīdi, indīgas vielas, infekciozas vielas, radioaktīvi materiāli, korozīvas vielas un pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi.

Bīstamo kravu pārvadājumi var tikt veikti tikai ar tādiem transportlīdzekļiem, kuru konstrukcija un aprīkojums ir atbilstošs visām drošības normām. Transportlīdzeklī ir jābūt kravas pavaddokumentam, rakstiskai instrukcijai (avārijas kartiņai), autovadītāja apliecībai bīstamo kravu autopārvadājumiem un transportlīdzekļu atbilstības sertifikātam. Transportlīdzeklim ir jābūt apgādātam ar svaram un riteņu diametram atbilstošu stāvbalstu, atstarojošu vesti katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim, kabatas lukturi katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim, divām patstāvīgi stāvošām brīdinājuma zīmēm, acu skalošanas šķidrumu, aizsargcimdiem, acu aizsardzības līdzekli, kā arī ugunsdzēšamajiem aparātiem, kas atbilst transportlīdzekļa pilnai masai.