Bīstamo kravu pārvadājumi ADR

  • Bīstamo kravu pārvadājumi jeb ADR tiek veikti ar tādiem transporta līdzekļiem, kuru aprīkojums veids un konstrukcija atbilst visām nepieciešamajām drošības normām. Par bīstamajām kravām sauc tās kravas, kurām piemītošās īpašības pārvadāšanas noteikumu neievērošanas vai negadījuma dēļ var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī īpašumam un apkārtējai videi. Par bīstamām uzskata tikai tādas kravas, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem bīstamības kritērijiem.

  • Bīstamo kravu pārvadājumi (ADR) tiek veikti, ja nepieciešams pārvadāt tādas kravas kā sprāgstošas vielas un izstrādājumus, gāzes, viegli uzliesmojošus šķidrumus, viegli uzliesmojošas cietas vielas, pašuzliesmojošas vielas, vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes, oksidējošas vielas, organiskos peroksīdus, indīgas vielas, infekciozas vielas, radioaktīvus materiālus, korozīvas vielas un pārējās bīstamās vielas un izstrādājumus.

  • Bīstamo kravu pārvadājumi var tikt veikti tikai tad, ja transporta līdzeklī ir kravas pavaddokuments, rakstiska instrukcija (avārijas kartiņa), autovadītāja apliecība bīstamo kravu autopārvadājumiem un transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts. Transportlīdzekliem, ar kuru tiek veikti bīstamo kravu pārvadājumi, jābūt apgādātam ar vismaz vienu transportlīdzekļa svaram un riteņu diametram atbilstošu stāvbalstu, atstarojošu vesti katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim, kabatas lukturi katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim, divām patstāvīgi stāvošām brīdinājuma zīmēm, acu skalošanas šķidrumu, aizsargcimdiem, acu aizsardzības līdzekli. Obligāti arī ugunsdzēšamie aparāti, kas atbilst transportlīdzekļa pilnai masai.